Hükûmet nedir? Ne Demektir?

0

Hükûmet Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Siyaset Terimi Olarak Hükûmet, Bir ülkenin yönetim kuruluşları.

BENZER TERIMLER

Genel Kurul Nedir?
TBMMnin yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin işlerin görüşülüp tartışıldığı ve karara bağlandığı üst organdır. Genel Kurul Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 15:00-19:00 saatleri arasında çalışır. Ancak, Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul farklı günler ve saatlerde çalışma kararı alabilmektedir.

Havale Nedir?
Kanun tasarı ve teklifleri ile tezkerelerin TBMM Başkanlığınca görüşüleceği komisyonlara gönderilmesidir. Kanun tasarı ve teklifleri ilgili daimi komisyonlara tali ve esas olarak, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereler Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona, bütçe ve kesin hesap kanunu tasarıları ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilir.

Gündem Dışı Konuşma Nedir?
Genel Kurula duyurulmasında zaruret görülen olağanüstü acele hâllerde, milletvekilleri ve/veya hükûmete gündeme geçmeden önce söz verilmesidir. Oturumu yöneten başkanvekili o birleşimde hangi milletvekiline gündem dışı söz verileceğine karar verir. Her birleşimin başında en fazla 3 milletvekiline, 5’er dakikayı geçmemek üzere söz verilmektedir. Hükümet adına bir bakan bu konuşmalara cevap verebilir. Hükümetin gündem dışı söz talebinde bulunması hâlinde ise hükümet, siyasi parti grupları ve grubu bulunmayan bir milletvekili söz alabilir.

Gündem (Genel Kurul) Nedir?
Genel Kurulda görüşülecek konuların sırasıyla yer aldığı ve bir kitapçık şeklinde basılan belgedir. Genel Kurulun toplandığı her gün milletvekillerine, bakanlıklara ve ilgili kuruluşlara dağıtılır. Gündem TBMM internet sayfasında da yer alır.

Gündem (Komisyon) Nedir?
Komisyon başkanlarınca belirlenen ve komisyonun toplantı gün ve saati ile hangi işleri görüşeceğini gösteren belgedir. Komisyon gündemleri komisyon üyelerine, teklif sahiplerine, siyasi parti gruplarına, ilgili bakanlıklara ve davet edilen diğer ilgili kurumlar ile STKlara gönderilir.

Geçici Madde Nedir?
Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirli bir süre için geçerli olan madde.

Güvenoyu Nedir?
Kurulmuş bir hükümetin göreve devam edebilmesi için sahip olması gereken TBMM desteğidir.

Share.

Leave A Reply