Siyaset Terimleri Sözlüğü

Esas Numarası nedir? Ne Demektir?

Esas Numarası Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Esas Numarası, Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin niteliklerini ve kayıt sıralarını tanımlamak amacıyla bunlara verilen numaralardır. Örneğin kanun tasarıları “1/…” , kanun teklifleri “2/…” esas numarası alır. Taksim işaretinden sonraki sayı, tasarı ve teklifin kayıt sırasını gösterir. Bu numaralandırmanın amacı, tasnifi ve takibi kolaylaştırmaktır.

Esas Numarası Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Siyaset Terimi Olarak Esas Numarası, Kanun tasarı ve teklifleri ile denetim önergeleri ve diğer tezkerelerin niteliklerini ve kayıt sıralarını tanımlamak amacıyla verilen numaralardır. Örneğin kanun tasarıları (1/…), kanun teklifleri ise (2/…) esas numarası alır. Esas numarasının devamındaki sayı ise tasarı ve teklifin kayıt sırasını gösterir.

BENZER TERIMLER

Anayasa Nedir?
Bir devletin şeklini belirten, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu hakları ile özgürlüklerini ve devletin topluma karşı ödev-lerini belirten temel yasadır. 1215 yılında, İngilterede kral ile halk temsilcileri arasında imzalanan Magna Chartha anayasaların ilk örneğini oluşturur. Ancak bu anayasa geleneklere, çeşitli belgelere ve yasalara bağlı sözlü bir anayasadır. Tarihin ilk yazılı anayasası ise, 1789da yürürlüğe giren ABD Anayasasıdır. Türk ve İslam tarihinin ilk anayasası ise, 23 Aralık 1876 tarihinde yayınlanan Kanun-i Esasidir.

Cumhuriyet Nedir?
Ulusun egemenliği kendi elinde tutarak ve bunu bir süre için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi. Demokrasinin etkin olduğu yönetim biçimi.

Devlet Bakanı Nedir?
Bazı resmî kuruluşların yönetimini başbakan adına üstlenen hükûmet üyesi.

Birleşim Nedir?
TBMM Genel Kurulunun belirli bir günde açılan toplantısıdır. Her yasama yılında Genel Kurul toplantıları 1’den başlayarak sırasıyla birleşim numarası alır.

Ara Verme Nedir?
TBMMnin çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir.

Esas Komisyon Nedir?
Nihai kararı veren ve raporu Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur. Kanun tasarı ve tekliflerinin TBMM Başkanlığınca komisyonlara havalesi sırasında hangi komisyonun esas komisyon olacağı belirlenir.

Birleşim Nedir?
A ve B kümelerinin elemanlarından oluşan kümeye A ile B kümelerinin birleşim kümesi denir.Bu A U B ile gösterilir.

Anayasa Nedir?
Devletin temel yapısını, biçimini, örgütünü, bu örgütün işleyiş kurallarını, milli egemenliğin nasıl kullanılacağını kişilerin hak ve özgürlüklerini belirleyen en temel kanundur.

Bürokrat Nedir?
Devlet dairesinde çalışan üst düzey görevli.

Bütçe Kanunu Nedir?
Gelecek yılda yapılacak kamu harcamalarını miktar ve kurumlara göre belirleyen, toplanacak gelirleri öngören, gelirlerin toplanmasına yetki ve kamu harcamalarının yapılmasına izin veren kanundur.