Hac ve Umre Terimleri Sözlüğü

Kâbe nedir? Ne Demektir?

Kâbe Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Kur’an-ı Kerim Terimi Olarak Kâbe, Mekkede bulunan, Müslümanlarca ziyaret ve tavaf edilen kutsal yer. Mescid-i Haramın ortasında bulunan Müslümanların kıblesi olan yeryüzündeki ilk mescit.

Kâbe Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tasavvufi-Tasavvuf Terimi Olarak Kâbe, Yeryüzünde Allaha ibadet edilmek üzere inşa edilmiş olunan ilk mâbed. Vuslat makamı. Kalbin Hakka, sevgiliye, bembeyaz ihram giyerek, yani güzel huylarla süslenmiş olarak yönelmesi. Tasavvuf erbabına göre, iki türlü Kabe söz konusudur: Birisi Hz. İbrahimin taştan topraktan yaptığı, çok defalar yıkıldığı halde, tekrar tekrar tamir edilen ve yeniden yapılan maddî Kabe. İkincisi de, Allah tarafından bina edilen insan gönlü, kalbi.

Kâbe Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Kâbe, Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Mekkedeki Mescid-i Haramın içinde bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail (A.S.) tarafından ibadet maksadıyla inşa edilmiş olan ilk mukaddes mabettir.

Sözlükte “küp” anlamına gelen Kâbe, Mekkede Mescid-i Haram denilen Cami-i Şerîfin ortasında yaklaşık 13 m. yüksekliğinde, 11-12 m. eninde taştan yapılmış dört köşe bir binadır. Kâbenin İslam dininde önemi öyle büyüktür ki her Müslüman ömründe defalarca onu ziyaret etmeyi ister. Kâbeyi seyretmek bile insana güven verir.

Kabe Hakkında Detaylı Bilgi

Sözlükte geometrik şekillerden “küb” anlamına gelen Kâbe, Mekkede Mescid-i Haram denilen Cami-i Şerîfin ortasında yaklaşık 13 m. yüksekliğinde, 11-12 m. eninde taştan yapılmış kare şeklinde bir binadır. Kurânda Kâbe; bu ismin (Mâide, 5/97) dışında, el-beytül-haram (saygı duyulan ev) (Mâide, 5/2)el-beytül-muharrem (saygın kılınmış ev) (İbrâhim, 14/37.Mâide, 5/2)el-beytül-atîk (eski ev), (Hac, 22/29, 33),el-beytül-mamûr (imar edilmiş ev) (Tûr, 52/4) ve el-beyt (ev) (Bakara, 2/125, 127) isimleri ile zikredilmektedir.
Kâbe, Beytullah (Allahın evi) diye de anılır.
Kâbenin;
Doğu köşesine, Rüknü Hacer-i Esved,
Güney köşesine Rüknü Yemânî,
Batı köşesine Rüknü Şâmî,
Kuzey köşesine, Rüknü Irâki denir.
Kuzey batı tarafında Hatîm ve Mîzâb-ı Kâbe,
Kuzey doğu duvarında, kapı,
Kuzey-doğu duvarı karşısında Makam-ı İbrâhim ve zemzemkuyusu,
Doğu köşesinde Hacer-i Esved vardır.
Kurânda Kâbenin İbrâhim ve İsmail (a.s) tarafından yapıldığı bildirilmektedir (Bakara,2/124129).
Kâbe günümüze kadar bir çok kere tamir edilmiştir. Kâbe,
her sene, üzerinde hac âyetlerinin yazılı olduğu siyah ipek örtü ile örtülür.

Kâbe Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Kâbe, Allahın Evi. Arabistanın Mekke kentinde bulunan ve Müslümanların hacı olabilmek için, belli kurallara uyarak tavaf etmelerigereken kutsal yapı.

Kâbe Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Hac ve Umre Terimi Olarak Kâbe, Yeryüzünde ibadet maksadıyla inşa edilen ilk bina olup, bulunduğu alan Allah (C.C.) katında dünyanın en kutsal yeridir. Bu mekâna Beytullahta denilmektedir.

Mescid-i Haram denilen Cami-i Şerifin ortasında yaklaşık 13 metre yüksekliğinde 12 metre boyunda ve 11 metre genişliğinde taştan yapılmış dört köşe bir binadır.

BENZER TERIMLER

Iztıba Nedir?
Erkeklerin tavaf esnasında sağ omuz ve sağ kolunu birlikte açık bulundurmalarıdır.

Kurbân Nedir?
Sözlükte yaklaşmak, Allâha yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurbân, dînî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Arapçada bu şekilde kesilen hayvana udhiye denir.