Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Haberleşme nedir? Ne Demektir?

Haberleşme Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Haberleşme, Karşılıklı olarak haber alıp verme, iletişim.

Haberleşme Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Fen Bilimleri Terimi Olarak Haberleşme, Karşılıklı olarak haber alıp vermek, iletişmek, muhabere etmek.

BENZER TERIMLER

Hal Değişimi Nedir?
Maddenin bir hâlden başka bir hâle geçmesine denir.

Hava Basıncı Nedir?
Herhangi bir noktanın yukarısındaki hava sütununun ağırlığı.

Haploit Nedir?
n sayıda kromozom taşıyan hücre.Örneğin insan vucut hücrelerinde 2n= 46 ,üreme  hücrelerinde 2=23 kromozom vardır. Üreme hücreleri haploit hücrelerdir.

Ham Madde Nedir?
Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumudur. İşlenmemiş madde.

Hacim Nedir?
1- Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum. Sanatta hacim sözcüğü nesnelerin uzayda yer kaplayan masif kütlesi anlamına gelir. Bir başka anlatımda hacim dördüncü boyuta yani mekân boyutuna sahip olmayan üç boyutlu bir nesnenin niteliğidir. Örneğin heykel bir hacim sanatı sayılabilir. Çünkü dıştan ancak üç boyutuyla algılanabilir.

2- Heykel gibi, mekanda yer işgal eden bir kütleye veya hacime dairdir. Bu yanılsamayı sağlayabilmek için sanatçılar modle etme (modelling) veya tarama(hatching) gibi teknikler kullanırlar.

Has Nedir?
Dirlik toprağın en üst dilimini oluşturan topraktır. Bu toprağın yıllık vergi gelirleri 100.000 akçenin üzerindedir . Osmanlı padişahlarına, şehzadelere, Divan-ı Hümayun üyelerine, Beylerbeylerine ve Sancakbeylerine ayrılan, merkezde ya da merkeze yakın yerlerden seçilmiş topraklardır. (Tımar: Beslediği atlı askerlerle savaşa giren beylere vergisini toplamak için ayrılan arazi).

Hal değiştirme ısısı(L) Nedir?
1 gram maddeyi bir halden başka bir hale geçirmek için ona verilmesi veya ondan alınması gereken ısıdır.

Hacim Nedir?
Bir maddenin uzayda kapladığı alan.

Habitus Nedir?
Bir bitki türünün belirli bir habitattaki; dik, yatık, yarı yatık, yuvarlak veya kök saplı ve sülüklü olması, dallanması ve köklerinin toprak içerisinde dağılışı gibi genel morfolojik görünüşüdür. Her bitkinin dış görünüşü oldukça sabit bir karakterdir. Ancak, bitkinin yetiştiği ve adapte olduğu habitat değişince, o bitkinin habitusunda da bazı değişiklikler meydana gelebilir.

Gürültü Nedir?
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata.