Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Götürü Bedel nedir? Ne Demektir?

Götürü Bedel Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Götürü Bedel, Ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen mal alım işinin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel.

BENZER TERIMLER

Genelge Nedir?
Üst bir makamın, yönetimi ya da gözetim ve denetimi altındaki makam ve kişilere yönelik, kuralların uygulanmasında yol gösteren görüş ve buyruğu.

Gider Nedir?
Gelir elde etmek amacı ile yapılan aktif tükenmeleridir. Aktifte (varlıklarda) bir azalmayı ifade eder.

Geri Dönüşüm Nedir?
Ekonomik değeri olmayan atık maddelerin yeniden değerlendirilmesi durumudur.

Görev Gereklilikleri Nedir?
Bir işin başarı ile yerine getirilebilmesi için o görevde çalışacak kişilerden sahip olmaları beklenen minimum kalifikasyon düzeyinin ne olması gerektiğinin belirlenmesi. İş analizinden elde edilen verilere dayanarak, görev gereklilikleri işin en etkin şekilde yerine getirilebilmesi için gereken bilgi düzeyi, yetenek, eğitim, deneyim, beceri ve sahip olunması gerekli sertifikaları belirlemektedir.

Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Alınan Pay Nedir?
Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden, belediye ve il özel idareleri için ayrılan pay.

Görevden Uzaklaştırma Nedir?
Kamu hizmetlerinin gerektirdiği durumlarda memurun görevi başında kalmasında sakınca görüldüğünde uygulanan ihtiyati önlem.