Tarih Terimleri Sözlüğü

Gulam (Köle) nedir? Ne Demektir?

Gulam (Köle) Nedir? Ne Anlama gelmektedir?

Tarih Terimi Olarak Gulam (Köle), Savaşlarda ganimet olarak alınan genç erkek tutsaklardır. Büyük Selçuklu Devletinde gulam olarak orduya alınır ve sıkı bir eğitimdem geçirildikten sonra aynı adı taşıyan ordunun neferleri arasına katılırlardı. Yaya olarak hizmet verir ve maaş alırlardı.

BENZER TERIMLER

Haçlı Seferleri ( 1095-1270 ) Nedir?
Batılı Hristiyanların Kudüsü ve Öteki kutsal yerleri Müslümanların elinden almak için 1095-1270 arasında gerçekleşen bir dizi sefer ile 1291den sonra düzenlenen bir dizi seferden oluşmuştur. Seferlerin nedenleri;
1. Hristiyanların kutsal saydıkları Kudüs ve çevresini almak istemeleri,
2. Kluni Tarikatının Avrupadaki etkinliğini artırmak istemesi,
3. Seferlerin Hristiyanların günahlarından arınabilmesinin yöntemi olarak gösterilmesi,
4. İslam ülkelerinin zenginlik, Avrupanın yoksulluk içinde olması,
5. Yoksul şövalyelerin serüven peşinde koşmaları,
6. Bizansın Avrupalıları Müslüman Türklere karşı yardıma çağırması,
7. İtalyan tüccarlarının Doğu Akdeniz ve Karadenizdeki ticaret merkezlerini ele geçirmek istemesi.
-Birinci Haçlı Seferi Kudüsü almaya yönelik yapılmış ve büyük oranda başarılı olmuştur. Haçlılar, Kudüs dahil, Güneydoğu Anadoludan başlayarak Sina Yarımadasına kadar uzanan topraklarda Latin kontlukları kurmuşlardır. -İkinci Haçlı Seferi Urfayı geri almak ve Kudüsü Fatımi Devletinin baskılarından kurtarmak amacıyla kralların katıldığı ilk seferdir. -Üçüncü Haçlı Seferi, Eyyubilerin ele geçirdiği Kudüsü geri almak amacıyla düzenlenmiş ancak, Filistinde Eyyubiler tarafından yok edilmiştir. -Dördüncü Haçlı Seferi, Kudüse yönelik yapılmasına karşın, İstanbulun Latinler tarafın-dan ele geçirilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu gelişmeler üzerine, Bizans hanedanlarından biri İznike kaçarak orada 1261 yılına dek hüküm sürecek olan İznik Rum İmparatorluğunu kurmuştur. Bir başka Bizans hanedanı ise, Trabzona kaçarak orada 1461 yılına dek hüküm sürecek olan Trabzon Rum İmparatorluğunu kurmuştur. -Geri kalan dört sefer denizden yapılmış ve hepside başarısız olmuştur.
Haçlı Seferlerinin sonuçları; 1. Akdeniz ticareti canlanmış, Venedik, Marsilya, Cenova gibi limanlar önem kazanmıştır.
2. Papaların kralların seferlere mali destek sağlamak amacıyla İtalyan bankerlerine başvurmaları, bankacılığı geliştirmiştir. 3. İslam topraklarıyla birlikte, Macaristan, Bulgaristan ve Bizans toprakları da yağmalanmış ve bu topraklarda üretim ve ticaret büyük zararlara uğramıştır.
4. Katolik Kilisesinin halk üzerindeki etkinliği ve saygınlığı azalmaya başlamıştır.
5. Derebeylerin Avrupadaki etkisi ve saygınlığı yok olmaya başlamış, kralların merkezi otoritesi güçlenmeye başlamıştır.
6. Haçlı Seferlerinin sonuçları, Avrupada Yeniçağı başlatacak gelişmelere yol açmıştır. 7. Türk ilerleyişi bir süre yavaşlamış ve İstanbulun fethi gecikmiştir. 8. Barut, Pusula, Kağıt, Matbaa gibi icatlar Batı tarafından öğrenilmiştir. 9. Avrupalılar İslam uygarlığı sayesinde Eski Yunan ve Helen Uygarlıklarının önemini kavramışlardır. 10. Ortaçağ Avrupasının siyasi yapısı Ortadoğuya taşınmıştır.

Güneş Saati Nedir?
Bir çubuğun gölgesiyle zaman belirleyen basit saat.

Güneş Kursu Nedir?
Eski uygarlıklarda görülen ve Güneşi simgelediği sanılan, bezeme motifi ya da alem olarak kullanılan daire biçimindeki öğedir. En ilginç örneklerini Hatti Güneş kursları oluşturur. Bazı Güneş kurslarının üzerinde boğa ve geyik figürleriyle yuvarlak halkalar da yer almaktadır.

Haiz Nedir?
sahip; elde bulunduran; taşıyan

Hadis Nedir?
Hz Muhammetin sözlerine ve davranışlarına ilişkin olan bilgilerdir. İslam inanışında Kurandan sonraki en önemli bilgi kaynağıdır.

Güneş Kursu Nedir?
Hititlerde kutsal törenlerde kullanılan semboller.

Hades Nedir?
Kronosun oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı.